Phóng Sự Hình Ảnh Hội Kết Đoàn Cung Cấp Bữa Ăn Miễn Phí Cho Người Vô Gia Cư Ở Hoa Thịnh Đốn Trong Ngày Lễ Phục Sinh 2016

]]>

KetDoan032816TuyenDoP01

KetDoan032816TuyenDoP02

KetDoan032816TuyenDoP03

KetDoan032816TuyenDoP04

KetDoan032816TuyenDoP05

KetDoan032816TuyenDoP06

]]]]> ]]>

Leave a Reply