Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại quận Arlington trong tiểu bang Virginia

]]>

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH CacThanhTuDaoVietnamArlingtonLePhucSinh2016P01

CacThanhTuDaoVietnamArlingtonLePhucSinh2016P02

http://www.cttdva.com/cttd/tintuc/Mar.13.2016.pdf ]]]]> ]]>

Leave a Reply