Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh và Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2016 Tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

]]>

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH 1. Chúa Nhật Lễ Lá (20/3): (Lịch các thánh lễ như mọi Chúa Nhật khác) 2. Thứ Hai tuần Thánh (21/3) – Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Matthêô (St. Matthew Cathedral: 1725 Rhode Island Ave. NW, Washington, DC 20036) lúc 7 giờ tối. 3. Thứ Năm tuần Thánh (24/3) – Chúa Giê-su Lập Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa a) Thánh Lễ 7 giờ tối; b) Chầu Mình Thánh Chúa: từ sau thánh lễ đến 10 giờ: Giáo Xứ; từ 10 giờ đến 12 giờ đêm: các hội đoàn; từ sau 12 giờ đêm: cá nhân, chầu trong thinh lặng. 4. Thứ Sáu tuần Thánh (25/3) – Chúa Giê-su Chịu Nạn và Chịu Chết trên Thập Giá a) Nguyện Kinh Đàng Thánh Giá lúc 3 giờ và Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa sau đó (trong Nhà Thờ); b) Phụng Vụ 7 giờ tối cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. 5. Thứ Bảy tuần Thánh (26/3) – Chúa Giê-su Chịu Mai Táng trong Mồ và Ngài Xuống Ngục Tổ Tông a) Nguyện Kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ; b) Lễ Vọng Phục Sinh 8 giờ tối. 6. Chúa Nhật Phục Sinh (27/3) – Chúa Giê-su Sống Lại Vinh Hiển từ Cõi Kẻ Chết: Hai Thánh Lễ Phục Sinh 9 giờ và 11 giờ sáng (không có thánh lễ sáng 7 giờ 30)

http://olvn-dc.org/uploads/3/4/5/4/34540628/ns_03132016.pdf ]]]]> ]]>

Leave a Reply