Ngày 17 Tháng 4 Là Hạn Chót để Nhận Giảm Học Phí cho những Trại Bồi Dưỡng Hè Chọn Lọc của FCPS năm 2017

Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Ghi danh học “Early Bird (Người Đến Sớm)” cho Học Viện Nghệ Thuật (Institute for the Arts (IFTA)), Học Viện Nghệ Thuật Bậc Tiểu Học (Elementary Institute for the Arts (E-IFTA)), Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, và STEM chấm dứt ngày 17 tháng 4. Phương tiện chuyên chở từ các trường chọn ở ngoài khối hình chóp Lake Braddock được bao gồm trong học phí cho tất cả bốn trại hè. Các học sinh cần phải ghi danh cho những chương trình dựa trên cấp lớp các em đang theo học trong năm học (2016-17) hiện hành.

Những chi tiết của mỗi chương trình có sẵn trực tuyến.

Xin xem lịch năm học 2017-18. https://www.fcps.edu/news-and-calendars/calendars-and-events/2017-2018-calendar ]]]]> ]]>

Leave a Reply