Tất cả những sinh hoạt đã ấn định trong các trường hay trên khuôn viên trường của FCPS vào ngày Thứ Bảy đều bị hủy bỏ

Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax có mở Trại Ngày Trời Tuyết tại Audrey Moore RECenter, Lee District RECenter, Oak Marr RECenter, và Spring Hill RECenter cho các trẻ em từ 6 đến 10 tuổi khi Hệ Trường Công Quận Fairfax đóng cửa liên tiếp hai ngày học hay nhiều hơn (giới hạn 30 trẻ em mỗi địa điểm, trên căn bản đến trước được phục vụ trước) từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Khoản phí là $65 một ngày, mỗi đứa trẻ, không-hoàn lại khoản phí. Ghi Chú: Trại Ngày Trời Tuyết sẽ không hoạt động cho việc đóng cửa một-ngày, mở cửa trễ hay tan học sớm, vào những ngày cuối tuần, và sẽ không diễn ra khi Chánh Quyền Quận Fairfax đóng cửa hay Cơ Quan Quản Lý Công Viên Quận Fairfax đóng cửa. Có thêm chi tiết về Trại Ngày Trời Tuyết.

]]]]> ]]>

Leave a Reply